Leadership Team

Tel K. Ganesan
ANU GOPALAKRISHNAN
Bhushan Kulkarni
Vish Narayanan
DINESH SHAH
Mateen Syed
Sarah Myrand
Gurmeet Mann
Nipa Shah
Salim Momin
Vineet Katial
Linda Daichendt

TiECon Midwest 2016

28230 Orchard Lake Road,
Suite 130
Farmington Hills,
MI 48334

Sarah Myrand
Executive Director, TiE Detroit
Email : sarahm@kyyba.com
Phone : (248) 254-4043